ORTHOPEDAGOGISCHE BEHANDELING EN THERAPIE

Mijn praktijk is een zelfstandige orthopedagogische praktijk gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen bij kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren die bij mijn praktijk worden aangemeld hebben vaak naast de feitelijke leer- en gedragsproblemen ook een verstoorde ontwikkeling van het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, kampen met intense gevoelens zoals schaamte, schuld, onbegrip en eenzaamheid en kunnen emotioneel worstelen met verschillende aspecten binnen hun (identiteits)ontwikkeling.

Gedragstherapie is gericht op zowel het begrijpen, verklaren als behandelen van ongewenst of afwijkend gedrag. Door middel van therapie kan op een positieve manier gewerkt worden aan gedragsverandering. Binnen mijn praktijk worden technieken van de gedragstherapie vooral ingezet bij de behandeling van gedragsproblemen binnen de klas of thuissituatie zoals die voorkomen bij ADHD, of bij dusdanige aandachts- of concentratie-problemen die het voor het kind of jongere onmogelijk maken om zodanig te functioneren in een klas of thuissituatie dat hij of zij zich adequaat kan blijven ontwikkelen.

Ik ben in september 2020 gestart met de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Het eerste jaar volg ik de basiscursus en vanaf september 2021 hoop ik cognitief gedragstherapeut in opleiding te zijn.

Er is veel bekend over de lees-, spelling en rekenproblemen die dyslexie en dyscalculie geven, maar er is binnen de richtlijnen en protocollen voor behandeling van deze leerstoornissen veel minder aandacht voor de emotionele aspecten die vaak een factor blijken te zijn voor het ontstaan van soms ernstige gedrags- of emotionele problemen.

Dyslexie en dyscalculie veroorzaken naast de bekende problemen bij lezen, spellen en rekenen vaak ook een verstoorde ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Daarnaast kampen veel kinderen en jongeren met deze leerstoornissen met intense gevoelens van schaamte, schuld, onbegrip en eenzaamheid en zijn ze er vaak van overtuigd dat ze niets anders kunnen dan falen.

Als dyslexie- en dyscalculiespecialist heb ik mij tevens verder verdiept en geschoold in de ontwikkeling en instandhouding van emotionele- en gedragsproblematiek. Ik bied behandelingen aan waar naast de inhoudelijke dyslexie- en/ of dyscalculiebehandeling ook evenredig veel aandacht wordt besteed aan de emotionele aspecten van deze leerstoornissen. Wanneer duidelijk wordt dat er sprake is van matige tot ernstige emotionele- en/of gedragsproblematiek wordt de focus van de behandeling voor een bepaalde periode meer gericht op de behandeling van deze problematiek. Ik gebruik daarvoor mijn kennis en ervaring als orthopedagoog en datgene dat ik al weet over technieken van cognitieve gedragstherapie.

Ik vind het belangrijk om binnen mijn behandelingen ruimte te bieden voor het innerlijk leven en de wijze waarop het kind of de jongere betekenis geeft aan de dingen die binnen in en om hem of haar heen gebeuren.

Ik ben nog geen geregistreerd cognitief gedragstherapeut en geef als zodanig geen cognitieve gedragstherapie. Wel ben ik als bevoegd en erkend orthopedagoog bekwaam om bovenstaande problematiek effectief te behandelen en zal ik het geleerde van de basiscursus cognitieve gedragstherapie verweven met mijn kennis en ervaring van andere technieken.