Verwijzingen naar waardevolle websites

Collega's Orthopedagogen/ Remedial Teachers

Praktijk Lorentz       www.praktijk-lorentz.       Drs. Inge Vollaard


Dyslexie


Dyslexie oefeningen                           www.ictworkshops.nl
Makkelijk lezen                                   www.makkelijklezenplein.nl
Leesoefeningen                              www.lezenisgoud.nl
Klankie                                          www.klankie.nl
Vergoedingen dyslexiebehandeling  www.regelhulp.nl
Passend Onderwijs                         www.passendonderwijs.nl
Leesoefeningen                              www.oefenkwartiertje.favorietje.nl
Bieb/ Lexicon                                 www.taalsite.nl
Taaladvies                                     www.onzetaal.nl
Taalgids                                        www.learnonline.nl
Hulpgids                                        www.leshulp.nl


Grammatica en Spelling

Oefeningen                                    www.juf-hannah.nl/spelling.html
                                                    www.spelling.tormentil.nl
                                                    www.cambiumned.nl
                                                    www.taalkist.nl
                                                    www.jufmelis.nl
                                                    nt2taalmenu.nl/grammatica4/inhoud.htm
                                                    nt2kennisnet.nl/oefenen/nederlands
                                                    www.onlineklas.nl
                                                    www.mijnwoordenboek.nl
                                                    www.coninxhofgroep3.web-log.nl
                                                    www.mediatheek.thinkquest.nl
                                                    www.dtgeenprobleem.nl
                                                    www.wrts.nl
                                                    www.problemenmetspelling.nl
                                                    www.nederlandsewoorden.nl
                                                    www.taallessenonline.nl
                                                    www.taaljournaal.nl/werk/service.htm
                                                    www.abcvandenederlandsetaal.nl
                                                    www.rhbrgn.nl/kijkmee
                                                    www.taal-oefenen.nl


CITO Training

CITO oefeningen                            www.citootic.nl
Leesoefeningen                              www.leestrainer.nl
Toetsen                                         www.toetsendleren.nl
                                                    www.eindtoets.nl
                                                    www.basistoetsen.nl

Dyscalculie

Rekenoefeningen                            www.fi.uu.nl/rekenweb
                                                     www.ambrasoft.nl
                                                     nt2.kennisnet.nl/oefenen/rekenen
                                                     www.rekenen-oefenen.nl
                                                     www.oefenkwartiertje.favorietje.nl
De Rekentuin                                  www.rekentuin.nl


Materialen

Bekius Schoolmaterialen                   www.schoolmaterialen.nl
Ambrasoft  Taal en rekenen               www.ambrasoft.nl
Woordenhaai                                    www.woordenhaai.nl
Cijferhaai                                         www.lexima.nl/cijferhaai
Toetstrainer                                      www.toetstrainer.nl


Orthopedagogiek
                                                      www.orthopedagogiek.startpagina.nl
                                                      www.orthopedagogiek.leidenuniv.nl
                                                      www.tbraams.nl
                                                      www.alleKindertherapeuten.nl

Verenigingen

Oudervereniging                                www.balansdigitaal.nl
Orthopedagogen                                www.nvo.nl
Remedial Teachers                             www.lbrt.nl